Ας πούμε ο Δικέφαλος αϊτός:

Προσεχώς βιβλιογραφία, π.χ. Ι.Ν. Σβορώνος: "Ο δικέφαλος αϊτός του Βυζαντίου" , πώς εγεννήθη και τι σημαίνει , εκδ.Εστία 1914, ανατύπωσις εκδ.Καραβία