Η Επέκταση στη Δύση:Το όνειρο και των Αθηναίων και των Κορινθίων.

Το μήλον της Έριδος του Πελοποννησσιακού πολέμου .


Η Ελληνική παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία


Τα όμορφα της τεχνολογίας : Ένα διεθνές συνέδριο, στα αγγλικά, για τη μυκηναϊκή γραφή στη Μακεδονία,αλλά και και τις διαλέκτους στη Σικελία και Μεγάλη Ελλάδα στην Κάτω Ιταλία, την ώρα που συμβαίνει , στη Θεσσαλονίκη, σήμερα και αύριο (08/09 10 062012) . Δηλαδή ένα παραθυράκι στην φιλολογική επιστήμη για όσους ενδιαφέρονται ή πώς καταλήγουμε σε συμπεράσματα για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, πότε αρχίζει η γραφή στις ελληνικές διαλέκτους , και άλλους προβληματισμούς μέσα και από τον επιστημονικό χώρο.

Παραθέτω και το πρόγραμμα και την πρόσκληση με το θέμα: (9 Ηώρα Σαββάτου πρωί μεταδίδει από χθες την ομιλία της κας Dell Oro για τη Σικελία Μεγάλη Ελλάδα .

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου Η πρόσκληση με το θέμα του Συνεδρίου Ιστοσελίδα -Θετίμα - Αρχαίες Ελληνικές διάλεκτοι


olympion on livestream.com. Broadcast Live Free


Η εκστρατεία στη Σικελία (415 -412 π.Χ.)Βίντεο-Γεφύρια του Ιονίου -από το Αρχείο της ΕΡΤ-


megali_ellas_f.jpg


Θουκυδίδη, 7ο βιβλίο , το τέλος της Σικελικής εκστρατείας:
7.87.1] Τοὺς δ’ ἐν ταῖς λιθοτομίαις οἱ Συρακόσιοι χαλεπῶς τοὺς πρώτους χρόνους μετεχείρισαν. ἐν γὰρ κοίλῳ χωρίῳ ὄντας
καὶ ὀλίγῳ πολλοὺς οἵ τε ἥλιοι τὸ πρῶτον καὶ τὸ πνῖγος ἔτι ἐλύπει διὰ τὸ ἀστέγαστον καὶ αἱ νύκτες ἐπιγιγνόμεναι τοὐ-
ναντίον μετοπωριναὶ καὶ ψυχραὶ τῇ μεταβολῇ ἐς ἀσθένειαν
ἐνεωτέριζον, [7.87.2] πάντα τε ποιούντων αὐτῶν διὰ στενοχωρίαν
ἐν τῷ αὐτῷ καὶ προσέτι τῶν νεκρῶν ὁμοῦ ἐπ’ ἀλλήλοις
ξυννενημένων, οἳ ἔκ τε τῶν τραυμάτων καὶ διὰ τὴν μετα-
βολὴν καὶ τὸ τοιοῦτον ἀπέθνῃσκον, καὶ ὀσμαὶ ἦσαν οὐκ
ἀνεκτοί, καὶ λιμῷ ἅμα καὶ δίψῃ ἐπιέζοντο (ἐδίδοσαν γὰρ
αὐτῶν ἑκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο
κοτύλας σίτου), ἄλλα τε ὅσα εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ
ἐμπεπτωκότας κακοπαθῆσαι, οὐδὲν ὅτι οὐκ ἐπεγένετο αὐτοῖς·
[7.87.3] καὶ ἡμέρας μὲν ἑβδομήκοντά τινας οὕτω διῃτήθησαν ἁθρόοι·
ἔπειτα πλὴν Ἀθηναίων καὶ εἴ τινες Σικελιωτῶν ἢ Ἰταλιω-
τῶν ξυνεστράτευσαν, τοὺς ἄλλους ἀπέδοντο. [7.87.4] ἐλήφθησαν
δὲ οἱ ξύμπαντες, ἀκριβείᾳ μὲν χαλεπὸν ἐξειπεῖν, ὅμως δὲ
οὐκ ἐλάσσους ἑπτακισχιλίων. [7.87.5] ξυνέβη τε ἔργον τοῦτο
[Ἑλληνικὸν] τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε μέγιστον γενέ-
σθαι, δοκεῖν δ’ ἔμοιγε καὶ ὧν ἀκοῇ Ἑλληνικῶν ἴσμεν, καὶ
τοῖς τε κρατήσασι λαμπρότατον καὶ τοῖς διαφθαρεῖσι δυστυ-
χέστατον· [7.87.6] κατὰ πάντα γὰρ πάντως νικηθέντες καὶ οὐδὲν
ὀλίγον ἐς οὐδὲν κακοπαθήσαντες πανωλεθρίᾳ δὴ τὸ λεγό-
μενον καὶ πεζὸς καὶ νῆες καὶ οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀπώλετο, καὶ
ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐπ’ οἴκου ἀπενόστησαν. ταῦτα μὲν τὰ
περὶ Σικελίαν γενόμενα.
Ο Πλούταρχος και άλλοι ιστορικοί αναφέρουν ένα περιστατικό
με αιχμαλώτους Αθηναίους στα νταμάρια της Σικελίας, τους οποίους άκουσαν οι φύλακες να τραγουδούν χoρικά έργων του Ευριπίδη....κι έτσι σὠθηκαν είτε από τη δουλειά στα λατομεία είτε κάποιοι αργότερα κατάφεραν να γυρίσουν στην Αθήνα. (Πλούταρχος Νικίας, 29.)


Ερωτήσεις:


α) Ποια από τα έργα του Ευριπίδη (480 π.Χ. - 406 π.Χ.) αποκλείονται από υποψήφια σ΄αυτό το "ιδιαίτερο"ρεπερτόριο των Αθηναίων αιχμαλώτων;


Τα διασωθέντα 19 πλήρη έργα από τους 81 γνωστούς τίτλους, κατ΄ αλφαβητική σειρά με το έτος παρουσίασης


β) Ποια από τα ανωτέρω έργα του Ευριπίδη είναι πιθανότερο να περιέχουν αποσπάσματα σαν αυτά που βοήθησαν τους Αθηναίους αιχμαλώτους να σωθούν;

γ) Ποια σημεία από τη γνωστή σας Ελένη του Ευριπίδη θα επιλέγατε ως πιθανά κείμενα που θα μπορούσαν να είχαν τραγουδήσει οι Αθηναίοι αιχμάλωτοι και να είχαν συγκινήσει τους δεσμώτες τους;
Ευριπίδη Μήδεια και άλλες τραγωδίες σε μετάφραση από την ιστοσελίδα Μικρός Απόπλους


Το 7ο βιβλίο του Θουκυδίδη περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

Άφιξη του Γύλιππου στις Συρακούσες, πρώτες στρατιωτικές επιτυχίες των Συρακουσίων (Κεφ. 1-7).

Ο Νικίας με επιστολή του στην Αθήνα ζητεί ή την ανάκλησή του ή την αποστολή ενισχύσεων (Κεφ. 8-15).

Προετοιμασίες Αθηναίων-Πελοποννησίων και επιχειρήσεις που γίνονται την ίδια εποχή στην Ελλάδα (Κεφ. 16-20).

Πρώτη ναυμαχία στο λιμάνι των Συρακουσών και πτώση του Πλημμυρίου (Κεφ. 21-25). Εξελίξεις την ίδια περίοδο στην Ελλάδα και μετάβαση του Δημοσθένη και του Ευρυμέδοντα στην Ιταλία (Κεφ. 26-35).

Δεύτερη ναυμαχία Αθηναίων και Συρακουσίων και νίκη των Συρακουσίων (Κεφ. 36-41).

Άφιξη του Δημοσθένη και του Ευρυμέδοντα στις Συρακούσες, επίθεση των Αθηναίων στις Επιπολές, αποτυχία των Αθηναίων στις Επιπολές, σκέψεις των Αθηναίων μετά την ήττα για αποχώρηση από τη Σικελία, αναβλητικότητα του Νικία (Κεφ. 42-50).

Οι Αθηναίοι ηττώνται σε ναυμαχία στις Συρακούσες, θάνατος του Ευρυμέδοντα, αποκλεισμός του Μεγάλου Λιμανιού και απόφαση των Αθηναίων για αναχώρηση (Κεφ. 51-60).

Λόγος του Νικία (Κεφ. 61-64).

Λόγοι των Συρακουσίων στρατηγών (Κεφ. 65-68).

Τελική ναυμαχία, ήττα των Αθηναίων, αναχώρηση των Αθηναίων από το στρατόπεδο τους προς το εσωτερικό του νησιού, λόγος του Νικία (Κεφ. 69-77).

Υποχώρηση και καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος, η τύχη των αιχμαλώτων (Κεφ. 78-87).Ευριπίδης - μουσικός

Τα Λατομεία της Σικελίας στις ΣυρακούσεςLATOMIA-SYRAKUS.jpg


Είδη αγγείων - αρχαία κοτύλη- μονάδα μέτρησης- μια μεγάλη φλυτζάνα- ημερήσια ποσότητα σε νερό και η διπλή σε σιτάρι για τους Αθηναίους αιχμάλωτους στα λατομεία των Συρακουσών


Η Κοτύλη

ύψος 8,8 εκ. 420-410 π.Χ., Λούβρο, Παρίσι
Ένας μικρός έρωτας με παιχνιδιάρικο χαμόγελο κάθεται στο μπράτσο ενός κλισμού (καρέκλας με πλάτη) τραβώντας προς το μέρος του το αριστερό χέρι μιας νέας. Με το ίδιο χέρι η νέα τραβά την άκρη από το ιμάτιό της. Η γεμάτη δισταγμό έκφραση του προσώπου της υποδηλώνει το πέρασμα από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Μια τρυφερή σκηνή εφηβικού ερωτισμού.

Shuvalov.Painter4.jpg
Shuvalov.Painter4a.jpg